Search This Blog

Monday, December 30, 2013

The Best Albums of 2013


Uvod

Urednik IT časopisa Wired Chris Anderson je u svojoj knjizi The Long Tail koja se bavi ekonomskom problematikom izvanredno opisao ono što se događa na današnjoj muzičkoj sceni. Naime, čovečanstvo se iz paradigme hitova premestilo u paradigmu niša. U prevodu, sredinom osamdesetih i pre, uspeh u muzici diktirale su top liste, ko je na njima bio dobro plasiran, bio je uspešan i poznat, bez obzira na žanr muzike koju ste slušali. Iako je ovo i danas prisutno, sve više su prisutne i niše slušalaca koji slušaju određeni muzički pravac, imaju svoje omiljene autore koji van tog kruga mogu ali ne moraju biti poznati, imaju svoju ikonografiju, svoje izvore informacija, i svoje tržište. Tržište funkcioniše na taj način da se, za razliku od hitova koji se konzumiraju mnogo u kratkom vremenskom periodu, proizvodi ovih autora konzumiraju od strane manjeg broja ljudi ali tokom dužeg vremenskog perioda. (Momir Đekić - Svet Kompjutera Decembar 2013, uz moje neznatne adaptacije). Sve ovo sam napisao da bih objasnio da sam svoju listu najboljih albuma pravio iz niše koja se zova Amerikana (ma šta to u stvari značilo) i da pored albuma koji pripadaju tom pravcu ima i nekolicina onih koji mu ne pripadaju, ali su nekako doprli do mene i svideli mi se. Treba imati u vidu i da je ovo podskup od 100 albuma koji pripada skupu od oko tri stotine koje sam preslušao i da veliku većinu onih koje nisam stavio na listu a vi mislite da sam trebao, nisam ni preslušao. Za dobar deo sam napisao kratka objašnjenja zašto su na listi, za neke nisam stigao. Ko ima volje, nek izvoli! Komentari su dobrodošli!Introduction
Editor of Wired magazine Chris Anderson in his book "The Long Tail", which deals with economic issues, wonderfully described what is happening in today's music scene. In fact, the mankind moved from the paradigm "hits" to a paradigm "niche". In translation, in the mid-eighties and before, success in the music have been dictated by the charts, i.e. who was well placed was successful and famous, no matter what genre of music you're listening to. Although this is still present, the presence of niches of audience who listen to certain music genre, have their favorite authors who outside that circle may or may not be known, have their iconography, their sources, and their market, is increasing. Market work in such a way that , in contrast to the hits that is consumed much in a short period of time , these authors' products are consuming by small number of people, but over an extended period. (Quote: Momir Djekić - Svet Kompjutera Magazine December 2013, with my minor adaptations ). All this I wrote to explain that I made my list of the best albums from the niche that is called Americana (whatever that actually means), and that besides the albums that are in that genre, there are few of those who do not belong to Americana, but they somehow reach me and i loved it. It should be borne in mind that this is a subset of the 100 albums that belongs to a set of about three hundred, which I listened to past year, and that the vast majority of those who did not make it on the list and you think it should, I never listened . For a good part of the albums, I wrote a short explanation of why they are on the list , for some I did not. For those of you who have the will, let's go to the list! Comments are welcome !